getOrNone

fun <K, V> Map<K, V>.getOrNone(key: K): Option<V>(source)