untilOutput

untilOutput(f) = whileOutput(f).not()